c i t a l i e t a . l v
   
 


Bērza saplākšņa ražošana un pārdošana   l   Bērza finierkluču iepirkšana un šķeldas pārdošana
Meža zemju iepirkšana un apsaimniekošana   l   Apaļkoku pārdošana   l   Kokmateriālu transports


Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi bērza saplākšņa ražošanas procesā SIA “Stiga RM” ražotnē

2017.gada 31.maijā SIA “Stiga RM” ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta iesniegumu Nr.4.1.1.0/17/A/025 “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi bērza saplākšņa ražošanas procesā SIA “Stiga RM” ražotnē” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros.

Projektā tiks veikta esošo ražošanas iekārtu (2 kalšu un 1 katla) nomaiņa pret energoefektīvākām, tādā veidā veicinot efektīvāku energoresursu izmantošanu, kā arī enerģijas patēriņa samazināšanu.

Projekta kopējās izmaksas 2 292 587,00 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 251 200,00 EUR, kopējais ERAF atbalsts 30% no Projekta attiecināmajām izmaksām 375 360,00 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018.gada 13.augustam.

 

Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi bērza saplākšņa ražošanas procesā SIA “Stiga RM” ražotnē

2018.gada 14.martā SIA “Stiga RM” ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.0/17/A/025. Līgums ir noslēgts par Projekta “Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi bērza saplākšņa ražošanas procesā SIA “Stiga RM”.

Projektā tiks veikta esošo ražošanas iekārtu (2 kalšu un 1 katla) nomaiņa pret energoefektīvākām, tādā veidā veicinot efektīvāku energoresursu izmantošanu, kā arī enerģijas patēriņa samazināšanu.

Projekta kopējās izmaksas 2 292 587,00 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 251 200,00 EUR, kopējais ERAF atbalsts 30% no Projekta attiecināmajām izmaksām 375 360,00 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018.gada 31.augustam.

Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi bērza saplākšņa ražošanas procesā SIA “Stiga RM” ražotnē

2018.gada 29.augustā ir parakstīti no SIA “Stiga RM” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras puses grozījumi Līgumā par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.0/17/A/025, ar kuriem Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2019.gada 13.aprīlim.

Projektā ietvaros ir pabeigts katla nomaiņas process, kā arī tiek turpināts kalšu nomaiņas process pret energoefektīvāku kalti.

Projekta kopējās izmaksas 2 292 587,00 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 1 251 200,00 EUR, kopējais ERAF atbalsts 30% no Projekta attiecināmajām izmaksām 375 360,00 EUR.

 

Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām

2016.gada 22.jūlijā SIA “Stiga RM” ir iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta iesniegumu Nr.3.1.1.5/16/A/003 „Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām” 3.1.1.5.pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros.
Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna ražošanas ēka SIA “Stiga RM” vajadzībām, sekmējot tās uzņēmējdarbības paplašināšanu, nodrošinot jauna produkta: laminētā bērza saplākšņa ieviešanu ražošanā.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 015 468,44 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas ir 1 009 798,44 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 454 409,29  EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2016.gada 15.decembrim

2016.gada 13.decembrī SIA “Stiga RM” ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu Nr. 3.1.1.5/16/A/003. Līgums ir noslēgts par Projekta “Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām”.
Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna ražošanas ēka SIA “Stiga RM” vajadzībām, sekmējot tās uzņēmējdarbības paplašināšanu, nodrošinot jauna produkta: laminētā bērza saplākšņa ieviešanu ražošanā.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 015 468,44 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas ir 1 009 798,44 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 454 409,29  EUR.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2017.gada 31.janvārim

2017.gada 31.janvārī SIA “Stiga RM “ir pabeigusi Projekta “Jaunas ražošanas ēkas būvniecība laminētā bērza saplākšņa ražošanas vajadzībām” īstenošanu.
Projekta īstenošanas rezultātā ir izbūvēta jauna ražošanas ēka SIA “Stiga RM” vajadzībām, sekmējot tās uzņēmējdarbības paplašināšanu, nodrošinot jauna produkta: laminētā bērza saplākšņa ieviešanu ražošanā.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 015 468,44 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas ir 1 009 798,44 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 454 409,29  EUR.